Rejsebetingelser 2018

Almindelige rejsebetingelser for pakkerejser


1. Tilmelding / Aftalens indgåelse
Tilmelding kan ske mundtligt eller skriftligt. Aftalen er bindende, når du har indbetalt depositum. Med indbetaling af depositum inden den af os i aftalen anførte frist, bekræfter du samtidig at have modtaget vores aftalebekræftelse, at være i besiddelse af Gislev Rejsers katalog og have læst evt. supplerende oplysninger på vores hjemmeside samt accepteret de gældende vilkår for rejsens afvikling.

2. Rejsens pris
I rejsens pris er iberegnet alt, hvad der er nævnt under de enkelte rejser. Priserne er pr. person ved valgt indkvartering. Tillæg fremgår af hjemmesiden under den enkelte rejse. Børnerabat forudsætter, at børnene rejser med 2 voksne og at børnene sover i ekstra seng i de voksnes værelse. Børnerabat kan ikke kombineres med 3. og 4. sengs rabat. Særaftaler, baseret på kundens ønsker, skal for at være gældende altid fremgå af rejsebeviset. Tilslutningsrejse indgår normalt ikke i pakkerejsen. Bookes særskilt. Forsendelse og administrationsgebyr: Kr. 45. Opkræves ikke: Ved online booking, hvor kunden selv udskriver rejsebevis. Ved personligt fremmøde på Gislev Rejsers kontor, hvor kunden får udleveret rejsebeviset direkte. Ved bestilling pr. telefon, hvor der indgås aftale mellem kunde og salgskonsulent om, at kunden selv udskriver rejsebevis jf. oplyst rejsebevisnummer.

3. Betaling
Ved bestillingen betales et depositum på kr. 500, pr. person for busrejser op til kr. 5.000,- og 15% af rejsens pris for busrejser over kr. 5.000,-. For flyrejser er depositum kr. 1000,- pr. person for rejser under kr. 10.000 og 15% af rejsens pris for flyrejser over kr. 10.000. Restbeløbet betales senest 35 dage – for fly- og krydstogtrejser 65 dage - før afrejsen, medmindre anden aftale foreligger. Manglende overholdelse af betalingsfristerne berettiger bureauet til at annullere rejsebestillingen.

4. Prisændringer
Bureauet forbeholder sig ret til prisændringer som følge af valutaændringer, stigende olie- og transportpriser, forhøjede skatter, afgifter og tjenesteydelser samt forhold, som bureauet er uden indflydelse på. Prisændringer meddeles skriftligt og kan foretages i såvel op som nedadgående retning, såfremt grundlaget for beregningen af pakkerejsens pris er ændret. Ændring i den aftalte pris kan ikke overstige 10% af rejsens pris. Underretning om ændringer skal være kunden ihænde senest 20 dage før afrejse. Underretningen skal indeholde et, med konkrete tal dokumenteret eksempel på beregningsmetoden af prisændringen. Forhøjelse / nedsættelse kan ikke ske de sidste 20 dage før rejsens påbegyndelse.

5. Overdragelse, fortrydelse/afbestilling og ændringer på foranledning af kunden

Overdragelse:
Kunden kan indtil 7 dage (busrejser) og 2 måneder (flyrejser og krydstogter) før afrejse overdrage pakkerejsen til enhver, der opfylder alle nødvendige betingelser for at deltage i pakkerejsen. Arrangøren underrettes straks herom. Der opkræves kr. 100, ved overdragelsen. Kunden hæfter stadig solidarisk for betaling af et evt. restbeløb og omkostninger. Der skal udstedes nyt rejsebevis.

Afbestilling af rejser:
Ved afbestilling af en rejse mistes under alle omstændigheder en eventuel tegnet afbestillingsforsikring. Endvidere mistes eventuelt afholdte viseringsudgifter samt billetter til opera, koncerter o.lign. som ikke kan refunderes.

Desuden gælder følgende regler for afbestilling:

Busrejser i Europa:
Ved afbestilling mere end 35 dage før afrejse tilbagebetales depositum minus et ekspeditionsgebyr pr. person på 10% af rejsens pris. Ved afbestilling senere end 35 dage, men tidligere end 8 dage før afrejsen mistes 50% af rejsens pris. Ved afbestilling senere end 8 dage før afrejse er rejsens fulde pris tabt.

Flyrejser, Oversøiske rejser samt Krydstogtrejser:
Ved afbestilling mere end 65 dage før afrejse tilbagebetales depositum minus et ekspeditionsgebyr pr. person på 10% af rejsens pris. Ved afbestilling senere end 65 dage, men tidligere end 35 dage før afrejsen mistes 50% af rejsens pris. Ved afbestilling senere end 35 dage før afrejse, er rejsens fulde pris tabt. Afbestilling skal meddeles skriftligt eller ved personlig henvendelse i bureauet. Rejsebeviset skal medbringes eller medsendes.

Afbestilling på grund af sygdom:
Du kan ved rejsebestilling tegne en afbestillingsforsikring, som vil sikre dig mod tab af det indbetalte beløb i forbindelse med afbestilling af rejsen på grund af pludselig sygdom. Gebyret dækker for pludselig opstået sygdom hos den rejsende selv, ægtefælle el. samlever(ske), børn el. børnebørn, søskende, forældre, svigerforældre, bedsteforældre, svigerinde el. svoger. Desuden gælder afbestillingsforsikringen såfremt der i kundens privatbolig / virksomhed sker væsentlig skade p.g.a. brand, indbrud el. lign. Afbestillingsforsikringen dækker fra den tegnes i forbindelse med bestilling af rejsen og frem til mødetidspunktet. (Busrejser: Tidspunktet for afrejse fra opsamlingssted i henhold til rejsebevis. Flyrejser: Tidspunkt for seneste mødetid i lufthavn i henhold til rejsebevis). Afbestilling skal straks foretages til bureauet og behørig
dokumentation skal i alle tilfælde fremsendes så hurtigt som muligt. (Lægeerklæring, politirapport el.lign.) Udgifter til Lægeerklæring er for kundens egen regning.

Bus: Afbestillingsforsikringen er generelt: For 3-4 dages rejser: kr. 115, for 5-7 dages rejser: kr.215, for 8 -10 dages rejser: kr. 350, for 11-16 dages rejser: kr. 445. Har du tegnet afbestillingsforsikring får du hele det indbetalte beløb tilbagebetalt, dog ikke gebyret for afbestillingsforsikringen.

Krydstogtskib: Se venligst under de enkelte rejser – ca. 6% af rejsens pris.

Fly: Afbestillingsforsikringen er: For flyrejser op til kr. 6.500: Kr. 470, for flyrejser til kr. 6.500-10.000: kr. 640, for flyrejser til kr. 10.001-17.000: kr. 905, for flyrejser over kr.17.000: kr. 1.450. På visse flyrejser anbefaler Gislev Rejser, at man tegner en Europæiske Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris). Denne forsikring har anden dækningsgrad end Gislev Rejsers afbestillingsforsikring. Med en Afbestillingsforsikring får du hele det indbetalte beløb tilbagebetalt, dog ikke gebyret for afbestillingsforsikringen. Gislev Rejsers afbestillingsforsikring er ifølge gældende lov genforsikret i Europæiske Rejseforsikring. NB: Afbestillingsforsikring SKAL tegnes samtidig med bestilling af rejsen, og betales sammen med depositum.

Børn under 12 år er gratis medforsikrede, når de voksne tegner afbestillingsforsikring. (Gælder kun for Gislevs busrejser)

Ændringer:
Dersom den tilmeldte ønsker at ændre afrejsedag eller rejsemål, betragtes dette som afbestilling og en ny bestilling. Dog giver bureauet dig mulighed for én gratis ombestilling af dit rejsemål, hvis du gør det inden 2 måneder før afrejsedato. Forekommer der inden for 14 dage før afgang krigshandlinger, naturkatastrofer el.lign. på rejsemålet og begivenheden ikke var almindelig kendt ved tidspunktet for køb af rejsen, kan kunden afmelde og vil da få hele sin betaling refunderet.

Sygdom, uheld og anden hindring på rejsen: Hvis en rejsedeltager bliver syg eller kommer til skade på en rejse, er han/hun forpligtet til at afholde alle udgifter, der er en følge af sygdommen, herunder læge, medicin, hospitals-regninger, befordring, hjemrejse m.v. Man kan ikke forlange, at rejsens program ændres. Rejsedeltageren bedes medbringe sit sygesikringsbevis og være bekendt med dækningsomfanget ved rejse i udlandet. For udlændinge på rejse gælder andre regler, som kan oplyses i bureauet. Desuden kan man i bureauet tegne en ferieforsikring i Europæiske Rejseforsikring  - dette anbefales meget.

6. Arrangørens ændring i rejseaftalen før afrejsen/aflysning
Skulle Gislev Rejser se sig nødsaget til at aflyse en rejse, eller foretage væsentlige ændringer, som f.eks. ændring af rejsemål eller afrejsedato, har du ret til at hæve aftalen og få det, af dig indbetalte beløb tilbagebetalt uden fradrag. Du kan også deltage i en anden pakkerejse, såfremt Gislev Rejser kan tilbyde dig en, fra et standardmæssigt synspunkt, ligeværdig rejse. Såfremt du kun kan tilbydes en rejse af ringere værdi, udbetales forskellen i rejseprisen. Vælger du en rejse af højere værdi, er du pligtig til at betale prisforskellen. Efter modtagelse af en ændringsmeddelelse, skal kunden inden 5 dage meddele Gislev Rejser, om han/hun ønsker at hæve, deltage i en anden rejse, eller evt. gøre andre krav gældende. Reagerer kunden ikke inden for den anførte frist, fortabes retten til at gøre krav gældende. Der tilkommer ikke kunden ret til forholdsmæssigt afslag, erstatning eller godtgørelse, hvis de konstaterede mangler før afrejsen beror på kundens egne forhold, en for pakkerejsen uvedkommende trediemand, udefra kommende omstændigheder, force majeure eller force majeurelignende forhold.

Aflysning på grund af manglende tilmeldinger:
Gislev Rejser kan aflyse en rejse, såfremt der ikke er tilmeldt 30 deltagere ved en busrejse / 20 deltagere ved en flyrejse. Aflysning foretages skriftligt mindst 14 dage før afrejse, dog ofte tidligere, og du vil samtidig modtage tilbud om deltagelse i andre rejser, evt. til reduceret pris. Ud over tilbagebetaling af det indbetalte beløb vil rejsedeltageren ikke kunne kræve godtgørelse.

7. Rejsearrangørens ansvar for rejsens afvikling
Gislev Rejser er ansvarlig for den aftalemæssige gennemførelse af pakkerejsen. Konstaterer kunden mangler undervejs eller på rejsemålet, må man hurtigst muligt underrette arrangøren eller dennes repræsentant på stedet. Tilbyder Gislev Rejser at afhjælpe manglen, kan kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen. Modtages der for få indmeldelser fra en påstigningsrute, vil der blive betalt togbillet til og fra nævnte opsamlingssted. Bureauet påtager sig intet ansvar for ændringer, forsinkelser etc., der er en følge af aftalebrud, kundens egne forhold, trafikuheld, uforudsete trafikale forstyrrelser, dårligt vejrlig eller andre forhold, som bureauet er uden indflydelse på. De herved eventuelle opståede merudgifter påhviler rejsedeltagerne. Gislev Rejsers begrænsede ansvar i overensstemmelse med internationale konventioner er beskrevet på denne side.

8. Kundens pligter
Kunden er forpligtet til: at have sørget for de til rejsens gennemførelse nødvendige pas, visa og vaccinationer. Forhåndsgodkendelser på rejser til USA og Canada. Vær opmærksom på, at der kræves en godkendt ESTA for at rejse til USA, På rejser til Canada kræves en godkendt eTA. Det er alene den rejsendes ansvar at opnå godkendt ESTA/eTA. Gislev kan være behjælpelig mod gebyr.
Udenlandske statsborgere har pligt til selv at indhente oplysninger om pas, visa og øvrige forhold. at møde rettidigt på de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder og tidspunker for ud og hjemrejsen, og i øvrigt respektere ordensbestemmelser, som gælder for hoteller, transportmidler etc. at optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. at holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter i tilfælde af, at han/hun har fjernet sig fra sin rejsegruppe. Inden indbetaling af depositum skal du kontrollere, at dit rejsebevis er korrekt og i overensstemmelse med dine ønsker, at for- og efternavne samt pasnummer og udløbsdato i passet og øvrige rejsedokumenter er korrekte og stemmer overens. Navn i flybillet skal være i overensstemmelse med navn i passet, ellers kan man afvises ved check-in i lufthavne og skibshavne. Det er kundens forpligtelse at læse samtlige dokumenter/evt. ændringer, man får tilsendt fra Gislev Rejser som brev eller via e-mail. Kunden er således forpligtet til at holde sig opdateret før, under og efter rejsen. Gislev Rejser påtager sig intet ansvar for følgerne af afgivelse af ukorrekte oplysninger.

Det er en forudsætning for deltagelse i en Gislev-rejse, at man er selvhjulpen eller rejser med en personlig hjælper, såfremt dette er påkrævet. Er man afhængig af kørestol, rollator, krykker, eller går man generelt ikke godt, vil man ikke få det fulde udbytte af rejsen. Vælger man alligevel at deltage, må man have forståelse for, at resten af gruppen ikke kan forsinkes, og man må være indstillet på, at afstå fra visse udflugter efter rejselederens anvisning. Medbringer man rollator eller kørestol skal det aftales og oplyses ved rejsens bestilling, således at rejsekonsulenten kan skrive det ind på rejsebeviset til orientering for hotel og transport.

Forældre samtykke

Når børn og unge under 18 år rejser alene til udlandet, kræver mange lande, at barnet eller den unge kan fremvise en tilladelse til at rejse fra forældrene. Vi ser en tendens til, at en række lande i stigende grad håndhæver disse regler, og at der kommer flere krav til dokumentation, når børn og unge under 18 år rejser på egen hånd ud af Danmark.

Kravene til unges dokumentation varierer afhængigt af destinationen. Der kan være destinationer, hvor der kræves samtykke, hvis børn rejser med f.eks. bedsteforældre eller kun rejser med den ene forælder. 

Det er altid forældrene eller den institution, barnet rejser med, som skal sørge for, at disse ting er i orden.

Hent mere information om børn og unge på rejse hos Udenrigsministeriet på www.um.dk.

Bagage: Busrejser: Pr. person 1 kuffert á 20 kg + 1 håndtaske á 5 kg. Flyrejser: Reglerne kan variere alt efter flyselskab. Vi henviser til ”Værd at vide” under hver enkelt rejse. Endvidere gør vi opmærksom på gældende regler vedrørende flydende væsker i håndbagage på flyrejser.

Gislev Rejser yder ikke erstatning for skader, som skyldes fejl og mangler som følge af bagagens egen beskaffenhed, eller for skader, forårsaget af overpakket bagage. Såfremt Gislev Rejser er ansvarlig for en skade, skal den beskadigede bagage så vidt muligt altid forsøges repareret. Ved fastsættelse af erstatningsbeløb fradrages for alder samt evt. manglende kvittering.

9. Reklamationer og garantifond
Arrangør og evt. formidler hæfter solidarisk for rejsens gennemførelse. Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsættes på destinationen over for arrangøren eller dennes repræsentant på stedet uden unødig forsinkelse efter, at kunden har opdaget manglen. Har kundens forhold ikke kunnet løses tilfredsstillende gennem arrangørens afhjælpning på rejsen, kan kunden reklamere skriftligt til arrangøren eller dennes formidler inden rimelig tid efter rejsens afslutning. Bureauet påtager sig intet ansvar for skader på person, for bortkommen, stjålen eller beskadiget bagage m.m. og hæfter ikke for effekter i busserne eller bussernes bagagerum.

Gislev Rejser tager forbehold for evt. trykfejl i kataloget. Gislev Rejser tager forbehold for udsolgte værelsestyper. I kataloget er der visse steder anført internet-adresser, om destination eller hotel. Gislev Rejser påtager sig intet ansvar for oplysninger, som du henter fra denne informationskilde.

Reklamationer, som ikke vedrører forhold under rejsen sendes skriftligt til Gislev Rejser (kundeservice@gislev-rejser.dk). Kan reklamationer ikke løses til kundens tilfredshed, kan de indbringes for Pakkerejseankenævnet. Gislev Rejser er, som følge af medlemskab af Danmarks Rejsebureau Forening, forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejseankenævnet, med mindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf foreningens vedtægter. Endvidere er Gislev Rejser medlem af Rejsegarantifonden under nummer 16 og opfylder dermed alle obligatoriske krav til sikkerhedsbestemmelser og økonomi.

10. Fast plads i bussen
På alle Gislev Rejser’s busrejser – og på de fleste flyrejser, hvor bustransport på destinationen indgår, er der mulighed for at købe en fast plads i bussen. Allerede ved booking af rejsen kan man bestille en fast plads i bussen – gældende for destinationsbussen – ikke under opsamling i Danmark. Med en ”fast plads” ved du, hvor du skal sidde under hele rejsen. Prisen for en fast plads i bussen er: For rejser op til 7 dages varighed: Kr. 145 pr. person. For rejser 8 dage og længere: Kr. 175 pr. person.

11. Rejseforsikring
Gislev Rejser anbefaler, at man tegner både en afbestillingsforsikring og en rejseforsikring. De ændrede regler for Den Offentlige Sygesikring gør det påkrævet, især med hensyn til hjemtransport ved sygdomstilfælde, at være meget opmærksom på, hvordan man er forsikret. Gislev Rejser tilbyder Europæiske Rejseforsikring og det er kundens eget ansvar at sørge for en rejseforsikring med passende dækning.

12. Udvidet Ansvarsforsikring
Gislev Rejser er tilsluttet Danmarks Rejsebureau Forenings udvidede ansvarsforsikring hos Europæiske Rejseforsikring A/S, DRF medlemsnr. A 0051.

13. Lovvalg og Værneting
Eventuelle konflikter, krav og uenigheder, der måtte opstå i relation til produkter solgt af Gislev Rejser A/S skal indbringes til afgørelse ved Rejseankenævnet, hvis kendelser Gislev Rejser følger, eller anlægges ved dansk domstol, der i overensstemmelse med Retsplejelovens regler om værneting er stedlig kompetent. Gislev Rejsers værneting er Retten i Svendborg.

 

Gislev Rejser, 5750 Ringe, Tlf. 62 29 12 10