Skip to main content

Rejsebetingelser

-
Gældende fra december 2021

Almindelige betingelser for individuelle pakkerejser

Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem rejsearrangør (i det følgende rejsearrangøren) og rejsende (i det følgende den rejsende), som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer)

1. Aftaleindgåelse
1.1. Indgåelsen
En aftale om køb af en pakkerejse mellem den rejsende og rejsearrangøren er indgået og bindende for begge parter, når tilbud accepteres af den rejsende. Det er en forudsætning, at de rejseydelser, der tilsammen vil udgøre en pakkerejse, bliver købt på samme tidspunkt.

Tilbuddet accepteres af den rejsende, når denne foretager betaling på rejsearrangørens hjemmeside. Forinden har den rejsende ved tilkendegivelse i en ”klik af ”-boks modtaget og accepteret disse almindelige betingelser.

Rejsearrangøren fremsender et skriftligt tilbud til den rejsende samt disse almindelige betingelser. Den rejsende accepterer skriftligt tilbuddet inden den i tilbuddet angivne frist. Såfremt den rejsende ikke accepterer tilbuddet inden denne frist, er rejsearrangøren ikke længere bundet af tilbuddet.

Ved fysisk henvendelse på rejsearrangørens salgssted accepterer den rejsende rejsearrangørens tilbud ved betaling af hele eller en del af pakkerejsens pris. Den rejsende får inden betalingen udleveret disse almindelige betingelser.

Den rejsende accepterer rejsearrangørens tilbud telefonisk. Rejsearrangøren oplyser - inden den rejsende accepterer – den rejsende om relevante vilkår for aftalen, samt hvor den rejsende kan finde disse almindelige betingelser. De aftalte vilkår samt disse almindelige betingelser fremsendes til den rejsende, efter aftalen er indgået telefonisk.

Rejsearrangøren kan ved tydelig tilkendegivelse over for den rejsende bestemme, at aftalen først anses for indgået ved den rejsendes rettidige indbetaling af rejsens pris eller et depositum, som angivet i aftalen. Den rejsende har forinden dette tidspunkt modtaget disse almindelige betingelser.

Tilmelding / Aftalens indgåelse
Aftalen er bindende, når du har indbetalt depositum. Med indbetaling af depositum inden den af os i aftalen anførte frist, bekræfter du samtidig at have modtaget et rejsebevis samt accepteret de gældende vilkår for rejsens afvikling.

Bestilling af tilkøb:
Bestilling af tilkøbs-produkter som udflugter, visum og lignende, skal bestilles senest 14 dage før afrejse.
Bemærk: Tilkøb som ovennævnte refunderes ikke ved afbestilling senere end 14 dage før afrejse.

1.2. Rejsedokumenter
Rejsearrangøren fremsender efter aftalens indgåelse uden unødig forsinkelse rejsedokumenterne (eksempelvis et rejsebevis, en ordrebekræftelse, en faktura og/eller en rejseplan) til den rejsende. Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem den rejsende og rejsearrangøren, herunder men ikke begrænset til ændringer i pakkerejsen, foregår på den postadresse, e-mailadresse eller anden kontaktform, som den rejsende har gjort brug af i forbindelse med aftalens indgåelse.

Den rejsende er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at rejsearrangøren kan kontakte den rejsende både før og under rejsen.

Hvis den rejsende ikke modtager rejsebevis (billetten) inden 7 hverdage efter bestilling, skal den rejsende straks kontakte rejsearrangøren. Såfremt den rejsende har opgivet en e-mailadresse, skal den rejsende forinden tjekke spam-filtret.

Den rejsende har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og ”praktiske oplysninger” (se hertil afsnit 4.3.) og straks reagere over for rejsearrangøren, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

2. Pris og betaling
2.1. Pris
Priserne er pr. person ved valgt indkvartering. Børnerabat forudsætter, at børnene rejser med 2 voksne og at børnene sover i ekstra seng i de voksnes værelse. Børnerabat kan ikke kombineres med 3. og 4. sengs rabat. Særaftaler, baseret på kundens ønsker, skal for at være gældende altid fremgå af rejsebeviset (billetten). Ønsker kan ikke garanteres, men vi vil gøre alt hvad vi kan for at opfylde dem. Tilslutningsrejse indgår normalt ikke i pakkerejsen. Bookes særskilt.

Der opkræves et obligatorisk administrationstillæg på kr. 85 per rejsende. Dette dækker bl.a. udvidet ansvarsforsikring som Gislev Rejser i henhold til Pakkerejseloven tegner til alle gæster gennem Gouda Rejseforsikring samt gebyr til Rejsegarantifonden.

Forsendelsesgebyr: Kr. 45 per booking. Opkræves ikke: Ved online booking, hvor kunden selv udskriver rejsebevis. Ved personligt fremmøde på Gislev Rejsers kontor, hvor kunden får udleveret rejsebeviset (billetten) direkte. Ved bestilling pr. telefon, hvor der indgås aftale mellem kunde og salgskonsulent om, at kunden selv udskriver rejsebevis jf. oplyst rejsebevisnummer (billetnummer).

Med undtagelse af administrationsgebyr og eventuelt forsendelsesgebyr omfatter rejsens pris alle obligatoriske skatter, afgifter samt alle yderligere omkostninger og eventuelle tillæg relateret til de ydelser, den rejsende har købt hos rejsearrangøren.

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.

Rejsens samlede pris fremgår af den rejsendes faktura. Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne som følge af forhold hos den rejsende, vil det kunne medføre, at prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet.

2.2. Betaling
Misligholder den rejsende sin del af aftalen for så vidt angår betaling, har rejsearrangøren ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har rejsearrangøren ret til at opkræve det beløb, som den rejsende ville miste efter reglerne i afsnit 6.2., såfremt denne afbestilte rejsen på dagen for den manglende betaling.

Depositum
Samtidig med accept af tilbud betales – medmindre andet er anført på faktura – et depositum på 20 % af rejsens samlede pris. På enkelte rejser kan der være forhøjet depositum, hvilket i givet fald vil fremgå af faktura. En eventuel afbestillingsforsikring indbetales sammen med depositum senest en uge efter modtagelsen af faktura, medmindre andet er anført på fakturaen.
Busrejser: Aftaleindgåelsen mindre end 45 dage før afrejse, betales hele rejsens pris ved accept af tilbuddet.
Flyrejser: Aftaleindgåelsen mindre end 65 dage før afrejse, betales hele rejsens pris ved accept af tilbuddet. Krydstogter: Aftaleindgåelsen mindre end 95 dage før afrejse, betales hele rejsens pris ved accept af tilbuddet.
Øvrigt: Der kan forekomme pakkearrangementer, hotelreservationer, cruises, flodkrydstogter, flybilletter eller andre ydelser, som måtte være behæftet med andre regler for depositum end ovennævnte. Disse vil være oplyst på fakturaen.

Restbetaling.
Betales senest 45 dage før afrejse – for bus. Flyrejse 65 dage før afrejse. 95 dage før afrejse ved krydstogter, medmindre anden aftale foreligger.
Manglende overholdelse af betalingsfristerne berettiger bureauet til at annullere rejsebestillingen.

Fast plads i bussen.
På alle Gislev Rejsers busrejser – og på de fleste flyrejser, hvor bustransport på destinationen indgår, er der mulighed for at købe en fast plads i bussen. Allerede ved booking af rejsen kan man bestille en fast plads i bussen – gældende for destinationsbussen – ikke under opsamling i Danmark. Med en ”fast plads” ved du, hvor du skal sidde under hele rejsen. Prisen for en fast plads i bussen er: For rejser op til 7 dages varighed: Kr. 190 pr. person. For rejser 8 - 12 dage: Kr. 230 pr. person.

Bemærk
Ifølge loven vedrørende Hvidvask, må Gislev Rejser ikke modtage kontantbeløb på over 14.900 kr. Overstiger rejsens pris dette beløb, er det muligt at betale 14.900 kr. kontant og resten ved bankoverførsel eller med kreditkort. Gavekort købt kontant sidestilles med en kontant betaling.

3. Afbestillings- og rejseforsikring
Rejsearrangøren giver inden aftaleindgåelsen den rejsende oplysninger om muligheden for eller forpligtelsen til at tegne en forsikring, der dækker den rejsendes udgifter ved opsigelsen af aftalen (afbestillingsforsikring) eller udgifterne til hjemtransport mv. i tilfælde af ulykke, sygdom eller død (rejseforsikring) samt vilkårene for disse forsikringer.

Ønsker den rejsende at tegne en afbestillingsforsikring eller en rejseforsikring via rejsearrangøren, skal den rejsende meddele rejsearrangøren dette, inden aftalen er endeligt indgået, og rejsearrangøren orienterer i den forbindelse og i god tid inden aftaleindgåelse den rejsende om følgende oplysninger:
Rejsearrangøren er forsikringsformidler for ovennævnte forsikringsprodukter og vores kontaktdata er følgende:

Gislev Rejser A/S
Hvidkærvej 29

5250 Odense

Den rejsende kan klage over rejsearrangøren som forsikringsformidler ved at sende en klage til skadeforsikringsselskabet, som sælger forsikringsprodukterne.
Rejsearrangøren er optaget i Finanstilsynets register over virksomheder, der opfylder betingelserne for registrering til at udøve accessorisk forsikringsformidling. Der er tale om et offentligt register, og den rejsende kan rette henvendelse til Finanstilsynet for at kontrollere, om rejsearrangøren er opført i det pågældende register.
Gislev Rejser modtager provision ved salg af Goudas rejse- og afbestillingsprodukter - Vær opmærksom på at du allerede kan være dækket af en rejse- eller afbestillingsforsikring via dit indboforsikringsselskab, kreditkort eller lignende. Husk endelig, at der kan være forskelle i forsikringsdækningen, så det er vigtigt at sikre, at en eventuel forsikring dækker lige præcis dit behov.
Rejsearrangøren formidler forsikring for følgende skadesforsikringsselskab Gouda Rejseforsikring, A.C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV.
Skadeforsikringsselskabet er omfattet af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere om Årsrejseforsikringen hos Gouda Forsikring

Læs mere om afbestillingsforsikringen hos Gouda Forsikring

Læs mere om betingelser for Goudas forsikringer

4. Den rejsendes generelle pligter
4.1. Pas, visum og sundhedsmæssige formaliteter (bl.a. vaccinationer)

Den rejsende skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for påkrævede vaccinationer.

Rejsearrangøren oplyser ved indgåelse af aftalen den rejsende om pas og visumkrav, herunder oplysninger om den forventede anskaffelsestid for at opnå visum. Rejsearrangøren oplyser desuden om eventuelle sundhedsmæssige formaliteter i kraft af vaccinationskrav eller lignende samt øvrige dokumenter og forhold, der er nødvendige for rejsens gennemførelse. For visse lande gælder der særlige regler for ind- og udrejse. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af aftalen. Den rejsende kan kontakte rejsearrangøren for yderligere information om disse regler.

Rejsearrangørens oplysninger om pas og visumkrav til den rejsende tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har den rejsende ikke dansk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, skal den rejsende gøre rejsearrangøren opmærksom herpå, således at den rejsende kan få den korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder. Se i denne sammenhæng blandt andet www.um.dk og www.ssi.dk.

Du kan læse de gældende rejsebetingelser her eller de gældende betingelser for flybilletter købt igennem Gislev Rejser.

Kundens pligter
Forhåndsgodkendelser på rejser til USA og Canada. Vær opmærksom på, at der kræves en godkendt ESTA for at rejse til USA, På rejser til Canada kræves et godkendt eTA. Det er alene den rejsendes ansvar at opnå godkendt ESTA/eTA. Der kan løbende opstå situationer med nye regler på området, i det tilfælde vil Gislev Rejser hurtigst muligt informere om dette.

Forældre samtykke
Når børn og unge under 18 år rejser alene til udlandet, kræver mange lande, at barnet eller den unge kan fremvise en tilladelse til at rejse fra forældrene. Vi ser en tendens til, at en række lande i stigende grad håndhæver disse regler, og at der kommer flere krav til dokumentation, når børn og unge under 18 år rejser på egen hånd ud af Danmark. Kravene til unges dokumentation varierer afhængigt af destinationen. Der kan være destinationer, hvor der kræves samtykke, hvis børn rejser med f.eks. bedsteforældre eller kun rejser med den ene forælder.

Det er altid forældrene eller den institution, barnet rejser med, som skal sørge for, at disse ting er i orden.

Hent mere information om børn og unge på rejse hos Udenrigsministeriet.

4.2. Bevægelseshæmmede personer
Gislev Rejsers rejseudbud tager udgangspunkt i, at man er selvhjulpen eller rejser med en hjælper såfremt dette er påkrævet. Dvs. at man er almindeligt gående, kan komme ubesværet ind/ud af transportmidler, bære egen bagage samt klare trapper. Er man afhængig af kørestol (sammenklappelig), rollator, krykker eller går man generelt ikke godt, vil man ikke få det fulde udbytte af rejsen. Ved grupperejser / udflugter med andre, må man have forståelse for at resten af gruppen ikke kan forsinkes, og man må således være indstillet på, at afstå fra visse oplevelser.
Før køb af en rejse har du pligt til at oplyse om evt. forhold, som kan påvirke gennemførsel af rejsen. Det kan fx være ved sygdomsforhold, nedsat syn eller, hvis du er dårligt gående, sidder i kørestol eller på anden måde er bevægelseshæmmet. Medbringer du rollator eller kørestol (sammenklappelig) skal det aftales på forhånd ved rejsens bestilling. (Således at rejsekonsulenten kan skrive det ind på rejsebeviset til orientering for hotel og transport.)

Rejsende kan før aftalens indgåelse anmode Gislev Rejser om at give præcise oplysninger om rejsens egnethed i forhold til den rejsendes behov. Det er forudsætning for en sådan anmodning, at den rejsende oplyser alle nødvendige og relevante informationer om den enkeltes behov.
Det vil fremgå af rejsearrangørens udbudsmateriale, hvorvidt rejsen generelt er egnet for bevægelseshæmmede personer.

4.3. Navne på rejsedokumenter
Den rejsende er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af dennes rejsedokumenter og bookinger, er identiske med det fulde navn, der fremgår af den rejsendes pas. Bliver den rejsende opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal den rejsende straks meddele dette til rejsearrangøren, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på den rejsendes forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan den rejsende ikke holde rejsearrangøren ansvarlig.

4.4. Rettidigt fremmøde
I de tilfælde hvor den rejsende ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte rejseydelse, skal den rejsende rette henvendelse til den pågældende leverandør og oplyse om det senere fremmøde. Hvis den rejsende ikke opnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, skal den rejsende kontakte rejsearrangøren. Ved den rejsendes manglende henvendelse til henholdsvis leverandøren og/eller rejsearrangøren vil reservationen blive annulleret af leverandøren, og den rejsende vil ikke kunne benytte reservationen eller få betalingen for den refunderet.

Såfremt flybilletter er en del af pakkerejsen, skal disse benyttes i den korrekte rækkefølge. Hvis den rejsende ikke anvender flybilletterne i den korrekte rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Den rejsende kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger af en flyrejse. F.eks. kan den rejsende ikke kun benytte sig af en hjemrejse.

Den rejsende skal have afsluttet et eventuelt check in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check in på ud- og hjemrejsen. Den rejsende er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check in-køen, hvis den rejsende må forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check in inden for de oplyste tidspunkter.

Den rejsende skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig om, hvorvidt der er blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er angivet i rejsedokumenterne. Meddelelse om sådanne ændringer vil blive oplyst den rejsende individuelt eller ved opslag på et på forhånd aftalt sted af enten rejsearrangøren, repræsentanter for denne eller rejsearrangørens underleverandører.

Den rejsende skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og –tider for de inkluderede transportmidler. Dette kan f.eks. ske ved straks efter ankomst til en lufthavn at holde øje med oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra. Terminal- og gateændringer sker ofte, og er uden for rejsearrangørens kontrol. Den rejsende kan i sådanne situationer ikke gøre krav gældende overfor rejsearrangøren.

4.5. Ordensbestemmelser
Den rejsende skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler etc.

Den rejsende skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at den rejsende af rejsearrangøren eller dennes repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er den rejsende ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Den rejsende er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

Rejsearrangøren er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse herunder men ikke begrænset til politiets indgreb/handling over for den rejsende i forbindelse med den rejsendes upassende adfærd. Den rejsende er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som den rejsende eventuelt vil blive påført, ligesom den rejsende ikke kan gøre krav gældende overfor rejsearrangøren og vil heller ikke være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

4.6. Manglende efterlevelse
Overholder den rejsende ikke kravene til pas, visa, sundhedsmæssige formaliteter, øvrige påkrævede dokumenter, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidigt fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan den rejsende ikke gøre krav gældende hverken mod rejsearrangøren, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af den rejsendes generelle pligter medfører.

5. Ændringer af den indgåede aftale
5.1. Overdragelse af pakkerejsen
Den rejsende kan overdrage rejsen til en anden person mod et ekspeditionsgebyr på DKK kr. 200 samt eventuelle omkostninger, rejsearrangøren måtte blive pålagt af pakkerejsens underleverandører som følge af overdragelsen. Meddelelse om overdragelse skal gives til rejsearrangøren på et varigt medium senest 7 dage inden rejsens påbegyndelse. Meddelelse efter dette tidspunkt medfører, at den rejsende mister retten til at overdrage pakkerejsen.

Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af rejsearrangøren, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.

Adgangen til at overdrage pakkerejsen kan helt eller delvist begrænses af rejsearrangøren, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår. Begrænsninger i overdragelsesadgangen vil altid fremgå tydeligt af den rejsendes rejsedokumenter.

I den forbindelse henledes den rejsendes opmærksomhed på, at langt de fleste flybilletter, der indgår i pakkerejser, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt (”non refundable ”-billetter).

Det vil fremgå af den rejsendes rejsedokumenter, hvis flybilletten eller de øvrige rejseydelser ikke kan ændres eller refunderes. Indeholder pakkerejsen sådanne rejseydelser, vil prisen for de rejseydelser, der er pålagt de nævnte restriktioner gå tabt, såfremt en rejse ønskes ændret efter bestilling.

Overdrageren af pakkerejsen og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle udestående beløb og omkostninger som følge af overdragelsen.

5.2. Prisændringer
Rejsearrangøren kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for pakkerejsen, såfremt der sker ændringer i:

  • prisen for befordring af passagerer som følge af udgifter til brændstof eller andre energikilder,
  • skatter, afgifter eller gebyrer for pakkerejsens rejseydelser, som er pålagt af en tredjemand, der ikke er direkte involveret i leveringen af pakkerejsen,
  • valutakurser, som er af betydning for pakkerejsen.

Beregningen af disse ændringer foretages efter nedenstående regneeksempler:

Aftalt pris

Ændring

Beregning

Ny pris

3000 DKK

Heraf brændstoftillæg:

200 DKK

Stigning i brændstoftillæg:

50 DKK

200 DKK + 50 DKK

3050 DKK

3000 DKK

Heraf skatter og afgifter:

500 DKK

Stigning i skatter og afgifter:

100 DKK

500 DKK + 100 DKK

3100 DKK

3000 DKK

Afregnet til valutakurs

3.00

Kursændring:

3.0 til 3.1

(3000 DKK / 3.00)*3.1

3100 DKK

Afregnes en del af pakkerejsens pris i anden valuta end DKK, vil dette beløb eller dets andel af den samlede pris fremgå af fakturaen. Udenlandske valutaer, der anvendes til beregning af pakkerejsens pris, vil fremgå af fakturaen, med angivelse af valutabetegnelse, kursen for denne samt den datoen for den fastsatte kurs.

Ved ændringer i rejsens pris underretter rejsearrangøren den rejsende om prisforhøjelser og prisnedsættelser. Underretningen skal ske på et varigt medium og senest 20 dage før afrejse. Prisen kan max. forhøjes med 8% af pakkerejsens pris. Hvis forhøjelsen er mere end 8 % af pakkerejsens pris, vil den rejsende være berettiget til at hæve aftalen.

Ved prisfald som følge af ændringer i ovenstående forhold har den rejsende ret til en prisnedsættelse, der svarer til det prisfald, som ændringerne medfører. Rejsearrangøren har i den forbindelse ret til at fradrage omkostninger forbundet med tilbagebetalingen til den rejsende.

5.3. Den rejsendes ændringer af pakkerejsen
Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte rejsearrangøren hurtigst muligt. Hvis det er muligt for rejsearrangøren at ændre pakkerejsen, skal den rejsende afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører. Rejsearrangøren er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen.

Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer, som rejsebureauet ikke kan opfylde i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis den rejsende fastholder ønsket om at få ændret pakkerejsen, anses som en afbestilling af pakkerejsen, jf. afsnit 6.2, og en ny bestilling.

Sygdom, uheld og anden hindring på rejsen:
Hvis en rejsedeltager bliver syg eller kommer til skade på en rejse, er han/hun forpligtet til at afholde alle udgifter, der er en følge af sygdommen. Man kan ikke forlange, at rejsens program ændres. Rejsedeltageren bedes medbringe sit sundhedskort og være bekendt med dækningsomfanget ved rejse i udlandet. For udlændinge på rejse gælder andre regler, som kan oplyses i bureauet.

5.4. Rejsearrangørens ændringer af pakkerejsen inden pakkerejsens påbegyndelse
5.4.1. Uvæsentlige ændringer.
Rejsearrangøren er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden den rejsendes samtykke. Den rejsende er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens påbegyndelse og uden unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser den rejsende om de pågældende ændringer.

5.4.2. Andre ændringer
Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens påbegyndelse enten:

• foretager væsentlige ændringer i pakkerejsen,
• eller ikke kan levere bestemte ydelser, som den rejsende har anmodet og som rejsearrangøren har accepteret at levere,
• eller hæver prisen på rejsen med mere end 8% har den rejsende følgende rettigheder:

Den rejsende kan hæve aftalen og få refunderet de beløb, der er indbetalt i henhold til rejsen,
eller hvis rejsearrangøren tilbyder det, kan den rejsende deltage i en erstatningsrejse.

Rejsearrangøren er forpligtet til uden unødig forsinkelse at rette henvendelse til den rejsende og oplyse om de væsentlige ændringer, samt hvilken eventuel betydning de måtte have for pakkerejsens pris.

Rejsearrangøren fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår den rejsende skal informere om sin beslutning, og oplyser desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringer omfattet af 5.4.2.

Den rejsende kan i visse situationer have ret til erstatning, hvis der er lidt et økonomisk tab som følge af ovenstående væsentlige ændringer, medmindre årsagen hertil beror på uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

6. Aftalens ophør
6.1. Fortrydelsesret
For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

6.2. Afbestilling af pakkerejsen
6.2.1. Normale afbestillingsvilkår
Den rejsende kan afbestille pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse efter nedenstående standardiserede afbestillingsvilkår, medmindre rejsearrangøren inden aftalens indgåelse skriftligt har oplyst, at afbestilling vil ske efter en individuel beregning af afbestillingsgebyret, svarende til pakkerejsen pris med fradrag af sparede omkostninger og eventuelle indtægter fra salg af de afbestilte rejseydelser. Sker afbestilling efter individuel beregning vil det fremgå af aftalegrundlaget, hvilke rejseydelser, der eventuelt er begrænset af rejsearrangørens afbestillingsret overfor tredjemand.

Busrejser
Ved afbestilling senest 45 dage før afrejsedagen tilbagebetaler rejsearrangøren den rejsende det erlagte beløb med fradrag af et ekspeditionsgebyr svarende til det betalte depositum.
Sker afbestilling senere end 45 dage før afrejsedagen og senest 21 dage før det i rejsedokumenterne anførte afgangstidspunkt, har rejsearrangøren ret til at beregne sig 50% af rejsens totale pris.
Sker afbestilling senere end 21 dage før afrejsen, har rejsearrangøren ret til at beregne sig den totale pris for rejsen i afbestillingsgebyr.

Flyrejse
Ved afbestilling senest 65 dage før afrejsedagen tilbagebetaler rejsearrangøren den rejsende det erlagte beløb med fradrag af et ekspeditionsgebyr svarende til det betalte depositum.
Sker afbestilling senere end 65 dage før afrejsen, har rejsearrangøren ret til at beregne sig den totale pris for rejsen i afbestillingsgebyr.

Krydstogter
Ved afbestilling senest 90 dage før afrejsedagen tilbagebetaler rejsearrangøren den rejsende det erlagte beløb med fradrag af et ekspeditionsgebyr svarende til det betalte depositum.
Sker afbestilling senere end 90 dage før afrejsen, har rejsearrangøren ret til at beregne sig den totale pris for rejsen i afbestillingsgebyr.

Øvrigt
Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation, et cruise, et flodkrydstogt, en flybillet eller anden ydelse måtte være behæftet med strengere afbestillingsbetingelser end ovennævnte, vil disse være gældende og blive oplyst på fakturaen.

6.2.2. Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv.
Den rejsende kan uden at betale gebyr afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.

For at den rejsende kan afbestille uden at betale gebyr skal de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder ud fra en objektiv vurdering gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv.

Den rejsende har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra rejsearrangøren.

Den gebyrfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte eller burde kende den pågældende begivenhed, eller begivenheden i øvrigt var almindelig kendt

Kan den rejsende ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit 6.2.

For rundrejser gælder, at den rejsende alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har den rejsende imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.

6.2.3. Tidspunkt for tilbagebetaling og beregning af afbestillingsgebyr.
Tilbagebetaling af beløb efter pkt. 6.2.1 og 6.2.2 skal ske senest 14 dage efter den rejsendes afbestilling af pakkerejsen, hvorfor beregning af gebyret ved individuel afbestilling ligeledes senest beregnes på dette tidspunkt i forhold til muligheden for gensalg af de afbestilte rejseydelser.

6.3. Rejsearrangørens opsigelse
6.3.1. Opsigelse på grund af manglende tilslutning
Såfremt rejsens gennemførelse betinges af en bestemt minimumstilslutning, vil dette fremgå af rejsearrangørens udbudsmateriale eller andet sted i aftalegrundlaget. Det vil samtidig fremgå, hvor mange antal deltagere, der minimum skal være eller en mindste belægningsprocent, førend rejsen gennemføres, samt hvornår dette antal senest skal være opnået inden rejsens påbegyndelse.

Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås inden det angivne tidspunkt, kan rejsearrangøren ansvarsfrit opsige aftalen om pakkerejsen. Rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen inden den i aftalen anførte frist, dog ikke senere end:

20 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over seks dage,
7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem to og seks dage, eller
48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under to dage.

Aflysning på grund af manglende tilmeldinger:
Gislev Rejser kan aflyse en rejse, såfremt der ikke er tilmeldt 30 deltagere ved en busrejse / 20 deltagere ved en flyrejse. Der kan dog ved eks. krydstogter og visse flyrejser være undtagelser, hvor rejsen aflyses ved højere deltagerantal. Aflysning foretages skriftligt eller mundtligt mindst 14 dage før afrejse, dog ofte tidligere, og du vil samtidig modtage tilbud om deltagelse i andre rejser, evt. til reduceret pris. Ud over tilbagebetaling af det indbetalte beløb vil rejsedeltageren ikke kunne kræve godtgørelse.

6.3.2. Opsigelse på grund uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder
Rejsearrangøren kan desuden ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis rejsearrangøren er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder og rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.

Den rejsende får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet senest 14 dage efter opsigelsen, og den rejsende vil ikke have krav på erstatning.

7. Mangler og reklamation
Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse - undervejs eller på rejsemålet - skal den rejsende straks efter konstateringen reklamere over manglen til rejsearrangøren, dennes repræsentant på rejsemålet eller til den underleverandør, som manglen angår.

Hvis rejsearrangørens repræsentant eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe eller ikke efter den rejsendes opfattelse afhjælper tilfredsstillende, skal den rejsende reklamere direkte over for arrangøren.

Den rejsende skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af rejsearrangørens repræsentanter og/eller underleverandører på stedet – f.eks. gennem en notits i en hotelbog eller i anden skriftlig form. Herudover bør den rejsende sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.

Undlader den rejsende at reklamere som beskrevet ovenfor, vil det have konsekvenser for den rejsendes ret til efterfølgende at påberåbe manglen og for opnåelsen af kompensation.

Bureauet påtager sig intet ansvar for skader på person, for bortkommen, stjålen eller beskadiget bagage m.m. og hæfter ikke for effekter i busserne eller bussernes bagagerum.
Gislev Rejser tager forbehold for evt. trykfejl i kataloget. Gislev Rejser tager forbehold for udsolgte værelsestyper. I kataloget er der visse steder anført internet-adresser, om destination eller hotel. Gislev Rejser påtager sig intet ansvar for oplysninger, som du henter fra denne informationskilde.

Bagage: Busrejser: Pr. person 1 kuffert á 20 kg + 1 håndtaske á 5 kg. Flyrejser: Reglerne kan variere alt efter flyselskab. Vi henviser til ”Værd at vide” under hver enkelt rejse. Endvidere gør vi opmærksom på gældende regler vedrørende flydende væsker i håndbagage på flyrejser.

Gislev Rejser yder ikke erstatning for skader, som skyldes fejl og mangler som følge af bagagens egen beskaffenhed, eller for skader, forårsaget af overpakket bagage. Såfremt Gislev Rejser er ansvarlig for en skade, skal den beskadigede bagage så vidt muligt altid forsøges repareret. Ved fastsættelse af erstatningsbeløb fradrages for alder samt evt. manglende kvittering.

Rejsebureauet yder ingen erstatning for ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af fx varmt vand, varme og aircondition. Der ydes heller ikke erstatning, hvis swimmingpools og lign. faciliteter midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder. Endelig fraskriver rejsebureauet sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i hotellernes egne brochurer.

Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. Rejsebureauet er ikke ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse eller lign.

Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han forvolder på egen dele, som tilhører medrejsende, rejsebureauet, rejseledere, luftfartsselskab, hotel m.v.

Kaptajnen/rejselederen kan afsætte personer, som på grund af sygdom, beruselse eller andre årsager efter hans skøn er uegnede til at deltage i rejsen eller til gene for medpassagerer. Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.

8. Begrænsninger i rejsearrangørens erstatningsansvar
Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

Rejsearrangøren begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU-forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF-konventionen og EU Forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Rejsearrangørens erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

Den gældende SDR-kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:

• Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel
• Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
• Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen-konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:

• Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld
• Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
• Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
• Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR
Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF-konventionen og EU-forordning 1371/2007 er sat til:
• Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
• Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
• Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
• Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

For så vist angår bustransport følger begrænsningerne for død eller tilskadekomst og bortkomst eller beskadigelse af bagage af Forordning 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller internationale konventioner, begrænser rejsearrangøren sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

9. Fremsættelse af krav efter rejsens afslutning
Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris - som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over og som ikke er blevet afhjulpet på destinationen af rejsearrangøren - skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for rejsearrangøren. I modsat fald mister den rejsende retten til at gøre krav mod rejsearrangøren gældende.

Den rejsende kan klage til kundeservice@gislev-rejser.dk

10. Adgang til modregning ved udbetaling af erstatning og/eller kompensation
Den rejsende skal ved fremsendelsen af sin reklamation til rejsearrangøren oplyse, om den rejsende også har søgt om erstatning eller kompensation fra transportøren på grundlag af EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer dette forhold.

Såfremt den rejsende har modtaget erstatning og/eller kompensation fra transportøren, har rejsearrangøren ret til at modregne erstatning og/eller kompensation efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer i den erstatning og/eller kompensation, som den rejsende har modtaget fra transportøren.

11. Værneting og lovvalg
Kan enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb mv. ikke opnås ved klage til rejsearrangøren eller formidleren, kan den rejsende indbringe klagen for:

Pakkerejse-Ankenævnet
Røjelskær 11, 3. sal
2840 Holte

Pakkerejse-Ankenævnets hjemmeside

Klager til Pakkerejse-Ankenævnet kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning her. Rejsearrangørens e-mailadresse er til brug herfor kundeservice@gislev-rejser.dk

Rejsearrangøren er - som følge af medlemskab af Danmarks Rejsebureau Forening - forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejse-Ankenævnet, medmindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter.

Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal, hvis parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af forordning. 1215/2012 samt Rom-konventionen af 1980.

12. Garanti i Rejsegarantifonden
Rejsearrangøren har i tilfælde af dennes konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos:
Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

Gislev Rejser er medlem af Rejsegarantifonden under nummer 16 og opfylder dermed alle obligatoriske krav til sikkerhedsbestemmelser og økonomi.

Gislev Rejser, 5250 Odense SV, Tlf. 62 29 12 10

Standardoplysningsskema:

For aftaler om pakkerejser.

Den kombination af rejseydelser, du tilbydes, er en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302.

Du er derfor omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Gislev Rejser A/S er fuldt ansvarlig for den korrekte levering af den samlede pakkerejse.

Gislev Rejser A/S har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine
betalinger og, hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den/de går konkurs eller bliver insolvent(e).

Centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302

• Rejsende vil modtage alle vigtige oplysninger om pakkerejsen, inden aftalen om pakkerejsen indgås.
• Der er altid mindst én erhvervsdrivende, som er ansvarlig for den korrekte levering af alle de rejseydelser, der er inkluderet i aftalen.
• Rejsende får udleveret et nødtelefonnummer eller oplysninger om et kontaktpunkt, hvor de kan komme i kontakt med rejsearrangøren eller rejsebureauet.
• Rejsende kan overføre pakkerejsen til en anden person, med rimeligt varsel og eventuelt mod betaling af yderligere omkostninger.
• Pakkerejsens pris kan kun øges, hvis særlige omkostninger stiger (f.eks. brændstofpriser), og hvis det udtrykkeligt er fastsat i aftalen, og under ingen omstændigheder senere end 20 dage inden pakkerejsens begyndelse. Hvis prisstigningen overstiger 8 % af pakkerejsens pris, kan den rejsende opsige aftalen. Hvis rejsearrangøren forbeholder sig ret til en prisstigning, har den rejsende ret til en prisnedsættelse, hvis de relevante omkostninger falder.
• Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr og få fuld refusion af alle betalinger, hvis nogen af pakkerejsens væsentlige elementer, bortset fra prisen, ændres væsentligt. Hvis den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for pakkerejsen, aflyser pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse, har de rejsende efter omstændighederne ret til refusion og erstatning.
• Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr inden pakkerejsens begyndelse i tilfælde af ekstraordinære omstændigheder, f.eks. hvis der er alvorlige sikkerhedsproblemer på destinationen, som sandsynligvis kan påvirke pakkerejsen.
• Rejsende kan endvidere til enhver tid inden pakkerejsens begyndelse opsige aftalen mod betaling af et passende og begrundet opsigelsesgebyr.
• Hvis væsentlige elementer af pakkerejsen efter pakkerejsens begyndelse ikke kan leveres som aftalt, skal der tilbydes den rejsende passende alternative arrangementer uden yderligere udgifter. Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af opsigelsesgebyr, hvis tjenesteydelser ikke udføres i overensstemmelse med aftalen, og dette væsentligt berører leveringen af pakkerejsen, og rejsearrangøren undlader at afhjælpe problemet.
• Rejsende har ret til en prisnedsættelse og/eller erstatning, hvis rejseydelserne ikke leveres eller leveres mangelfuldt.
• Rejsearrangøren skal yde bistand, hvis den rejsende er i vanskeligheder.
• Hvis rejsearrangøren eller i nogle medlemsstater formidleren går konkurs eller bliver insolvent, refunderes betalingerne. Hvis rejsearrangøren eller i givet fald formidleren går konkurs eller bliver insolvent efter pakkerejsens begyndelse, og hvis pakkerejsen omfatter befordring, er de rejsendes hjemtransport sikret. Gislev Rejser A/S har oprettet beskyttelse mod konkurs eller insolvens hos Rejse Garanti Fonden. Rejsende kan henvende sig til denne enhed eller i givet fald denne kompetente myndighed, (Rejse Garanti Fonden, Røgelskær 11, 3.sal, 2840 Holte, telefon: 45878333, cvr: 86484218), hvis de nægtes ydelser som følge af Gislev Rejsers konkurs eller insolvens.

Direktiv (EU) 2015/2302 som gennemført i national ret: www.retsinformation.dk.

Tilmeld dig Gislevs nyhedsmail og vind!
Tilmeld dig Gislevs nyhedsmail og vind!

Få inspiration og bliv opdateret med aktuelle rejsetilbud og nyheder. Hver måned deltager alle modtagere af nyhedsmailen i lodtrækningen om et gavekort à kr. 1000

Pakkerejsegaranti – Din tryghed

Din tryghed er noget af det vigtigste for os. Derfor er du altid omfattet af Pakkerejseloven, når du bestiller en rejse med Gislev Rejser.

Det betyder at skulle Udenrigsministeriet på afrejsetidspunktet fraråde ikke-nødvendige rejser, altså hvis rejsevejledningen er rød eller orange, så gennemføres din rejse naturligvis ikke.

Se mere her

Det siger vores gæster

"Vel tilrettelagte og planlagte ture med stor viden fra rejseleder"

"Gislev har gjort det igen. En fantastisk rejse!!"

"Flot tur god service på krydstogtet"

"Vi fik set utroligt meget og fik mange flotte naturoplevelser. Så det har indfriet mine forventninger til rejsen og mere til"

"En rejse som jeg var meget tilfreds med og som jeg mindes med glæde"

Rejseforedrag & messer

Ønsker du at få frisk rejseinspiration før din næste rejse, kan du deltage i vores spændende rejseforedrag. Vi afholder regelmæssigt rejseforedrag på matriklen i Odense, men også andre steder i landet. Du kan deltage ganske gratis, men tilmelding er nødvendig. Vi deltager også på messer rundt om i landet i løbet af året.

Klik her og se vores aktuelle rejseforedrag og messer samt videoer af tidligere rejseforedrag.

62 29 12 10Se åbningstider
Luk menu